Om oss

Vår Verksamhet

Huvudverksamheten på Stubbengatan 2

Här växlar man mellan våra tre grupper och är en vecka i utegruppen, nästa vecka i köksgruppen och nästa vecka i innegruppen. Daglia bjuder alla deltagare som är i huvudverksamheten på lunch. Vi har en hälsoprofil då vi tror att god hälsa är något som ger bra mående, så fysisk aktivitet som t.ex. promenader och träning ingår varje vecka.

Utegruppen:

Utegruppen har uppgifter inom yttre och inre fastighetsskötsel och lättare trädgårdsarbete. Vedhantering kan också förekomma. Utegruppen åker med minibuss till våra uppdrag med handledaren.

Köksgruppen:

I vårt fina restaurangkök tillagas dagens lunch måndag till fredag av köksgruppen. Lunchen serveras till deltagare och personal på Daglia. Även privatpersoner kan köpa med sig matlåda. Ca 30 portioner tillagas varje dag. I köksgruppen får du varierande arbetsuppgifter inom matlagningsyrket som till exempel matlagning, bakning, diskhantering, torkning av bord och städning.

Innegruppen:

I innegruppen har vi lite blandade aktiviteter. Vi arbetar till exempel med nutidsfrågor, uppgifter på datorer eller pysslar. Enklare paketeringsjobb till företag kan också förekomma. I innegruppen har vi även musikinslag då vi på torsdagar har musikaktivitet där vi sjunger och spelar tillsammans. I lokalen finns en studio där du kan prova att spela in låtar du eller någon annan skrivit. Du kan också få prova att spela olika instrument.

Våra externa grupper

Bauhaus på Säljarevägen 7, Marieberg:

Här har du din sysselsättning i bygg, hem och fritid samt trädgårdsbutiken Bauhaus tillsammans med en handledare från Daglia och en grupp andra deltagare. Arbetsuppgifter är till exempel att fronta varor, ta bort varor som är på fel plats, sköta om växter, ta bort tomkartonger och hålla snyggt på hyllorna i butiken.

Barnens Begagnade på Stubbengatan 2:

Här har du din sysselsättning i en andrahandsbutik med en handledare från Daglia och en grupp andra deltagare. Andrahandsbutiken är inriktad på kläder, leksaker och fritidsartiklar för barn. Arbetsuppgifter är till exempel att ta emot varor och sortera dem, tvätta kläder och göra rent leksaker, märka varor, ställa upp varor i hyllor och hänga upp kläder, ta emot kunder och stå i kassan.

Vår Verksamhetsidé

Daglia har som ambition att vara nyskapande inom den daglig verksamhet i Örebro. Vi vill erbjuda en variation av arbetsförberedande inslag och vill uppmuntra till spännande aktiviteter och gemenskap.

Verksamhetens mål

Daglias mål är att öka din självständighet och delaktighet i samhället. Hos oss ska du känna dig trygg, mötas med respekt och få möjligheten att utvecklas.

Vår Kompetens

All personal har lång erfarenhet av att jobba med personer med olika funktionsnedsättningar som t.ex. AST (autismspektrumtillstånd) och intellektuella funktionsnedsättningar. Personalen har också utbildning för att jobba med målgruppen. Vår ambition är att följa forskning inom området och att kontinuerligt uppdatera personalens kompetens.

Kommunikation: svenska, engelska, tydliggörande pedagogik samt tecken- och bildstöd.

Så här arbetar vi med kvalitet

Vi har ett kvalitetsledningssystem som är uppbyggt enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Varje deltagare har en genomförandeplan som ligger till grund för planering och aktiviteter på Daglia. Genomförandeplanen följs upp regelbundet minst en gång per halvår för att säkra en god kvalitet på insatsen.

Klagomål på verksamheten kan lämnas muntligt eller skriftligt, och om så önskas, anonymt i en brevlåda i verksamhetslokalen eller via mail till synpunkter@daglia.se. Varje år gör vi en enkätundersökning där deltagarna får svara på frågor om hur de upplever att vara på Daglia. Utöver detta genomför vi egenkontroller i verksamheten inom bland annat inom områdena dokumentation, avvikelser och basal hygien.

Våra Värderingar

Daglia delar Örebro kommuns fyra ledord som präglar den plattform som det pedagogiska arbetet utgår ifrån:

Helhet – att stödja den enskilde i ett liv med goda levnadsvillkor.

Ansvar – att främja, skydda och säkerställa goda levnadsvillkor för den enskilde.

Respekt – att inneboende värde, självbestämmande och individuellt synsätt (mänsklig mångfald) alltid sätts främst i bemötandet för att inte kränka den enskildes integritet.

Delaktighet – att den enskilde ska kunna påverka sina levnadsvillkor med det stöd som ges till ett fullständigt och faktiskt deltagande i samhället.

Utöver dessa ledord har Daglias personal tillsammans med deltagare tagit fram värdeord som ska genomsyra verksamheten:
  • Visa hänsyn och omtanke
  • Skapa förtroende och visa uppskattning
  • Uppmuntra och bekräfta
  • Få vara den man är med stöd när det behövs
  • Få ett personligt bemötande, bli sedd och tagen på allvar
  • Känna mig värdefull och behövd i gemenskap med andra
  • Delges information för att kunna påverka
  • Känna delaktighet
  • Få ha inflytande över min vardag

Delaktighet och inflytande

Verksamheten lägger stor vikt vid varje deltagares inflytande och medbestämmande. Förutom genomförandeplanen som görs individuellt för varje deltagare så har vi deltagarråd varje månad (förutom under semesterperioden) där deltagarna ges möjlighet att vara delaktiga i verksamhetens aktiviteter och planering. Daglias personal uppmuntrar deltagare att framföra sina önskemål och åsikter.